Badanie poziomu satysfakcji klienta z usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu w 2019r

Projekt „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

1. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy (pół roku) korzystał/a Pani/Pan z usług Starostwa Powiatowego w Raciborzu? Proszę zaznaczyć odpowiednie pole

Tak
Nie
Wyczyść pola
Następne pytanie

2. Z jakich usług realizowanych przez wydziały / referaty Starostwa Powiatowego w Raciborzu korzystał/a Pan/i? Proszę wskazać wszystkie, z których Pan/Pani korzystał/a.

3. Następnie proszę wskazać stopień satysfakcji z poziomu wykonania danych usług na wygenerowanej skali, gdzie 1 oznacza bardzo niski poziom satysfakcji, a 5 oznacza bardzo wysoki poziom satysfakcji.

Sprawa
Komunikacja i Transport (rejestracja pojazdu, prawo jazdy, transport drogowy)
Geodezja (odbiór map, wypis z rejestru gruntów i budynków, zgłoszenie prac geodezyjnych)
Architektura i Budownictwo (pozwolenie na budowę/rozbiórkę, zmiana sposobu użytkowania obiektu)
Ochrona Środowiska, Gospodarka Wodna i Rolnictwo (odpady, gospodarka wodno-ściekowa, usuwanie azbestu, rejestracja zwierząt egzotycznych)
Gospodarka Nieruchomościami (użytkowanie wieczyste, dzierżawa, wywłaszczenia)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Sport (karta wędkarska, rejestracja sprzętu pływającego / klubu sportowego)
Biuro Obsługi Klienta
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Sprawy Społeczne (pomoc osobom niepełnosprawnym)
Inne
Dalej
 12345
Komunikacja i Transport (rejestracja pojazdu, prawo jazdy, transport drogowy)
Geodezja (odbiór map, wypis z rejestru gruntów i budynków, zgłoszenie prac geodezyjnych)
Architektura i Budownictwo (pozwolenie na budowę/rozbiórkę, zmiana sposobu użytkowania obiektu)
Ochrona Środowiska, Gospodarka Wodna i Rolnictwo (odpady, gospodarka wodno-ściekowa, usuwanie azbestu, rejestracja zwierząt egzotycznych)
Gospodarka Nieruchomościami (użytkowanie wieczyste, dzierżawa, wywłaszczenia)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Sport (karta wędkarska, rejestracja sprzętu pływającego / klubu sportowego)
Biuro Obsługi Klienta
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Sprawy Społeczne (pomoc osobom niepełnosprawnym)
Inne
Wyczyść pola
Następne pytanie

4. Proszę ocenić, jakie miał/a Pan/i oczekiwania związane z wykonaniem usługi i w jakim stopniu zostały one zaspokojone poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, gdzie 1 oznacza bardzo niski poziom satysfakcji, a 5 oznacza bardzo wysoki poziom satysfakcji.

.

 Poziom oczekiwanyPoziom rzeczywisty
 1234512345
czas oczekiwania na przyjęcie
czas realizacji usługi
kompetencje pracownika urzędu
przyjazne traktowanie przez pracownika urzędu
wzbudzanie zaufania przez pracownika urzędu
dostępność informacji w urzędzie
indywidualne traktowanie petenta
Wyczyść pola
Następne pytanie

5. Proszę o scharakteryzowanie jakości działań pracownika, który załatwiał Pana/i sprawę, poprzez określenie, jakie miał/a Pan/i oczekiwania związane z obsługą oraz jaka była ta obsługa w rzeczywistości. Proszę zaznaczyć odpowiednie pola, gdzie 1 oznacza bardzo niski poziom satysfakcji, a 5 oznacza bardzo wysoki poziom satysfakcji.

.

 Poziom oczekiwanyPoziom rzeczywisty
 1234512345
kulturalny
uczciwy - etyczne zachowanie
zaangażowany
fachowy
przyjazny
Wyczyść pola
Następne pytanie