Badanie poziomu satysfakcji klienta z usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu w 2020r

Projekt „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Państwa opinie pozwolą nam poprawić obsługę klientów Starostwa!

Przejdź do ankiety